Vedtægter Horsens Sejlklub

 

Horsens Sejlklubs Mission og Vision

 

 1. Mission
  Det er Horsens Sejlklubs mission at virke til gavn for sejlsporten og skabe ”sejlere for livet”. Dette gøres ved at tilbyde de bedst mulige rammer for træning, uddannelse, kapsejlads og tursejlads uanset alder og niveau.
 2. Vision
  Det er Horsens Sejlklubs vision at skabe et klubmiljø, hvor medlemmerne på tværs af alder og niveau kan dyrke deres passion for sejlsport.
  Horsens Sejlklub vil desuden være en aktiv og værdsat idrætsklub, der uddanner sejlere på alle niveauer, herunder sejlere, der markerer sig på topniveau i nationale og internationale sammenhænge.

Værdier som kendetegner Horsens Sejlklub

 

Horsens Sejlklub er et fællesskab:

 • der bygger på rummelighed, gensidig respekt, tolerance og god omgangstone
 • der værdsætter frivilligt engagement og godt kammeratskab
 • der på vandet udviser godt sømandskab
 • der fokuserer på, hvordan vi gør klubben bedre for alle
 • hvor det skal være sjovt, udviklende og udfordrende at være med
 • der værner om miljøet og udviser social ansvarlighed

Vedtægter for Horsens Sejlklub

Navn, hjemsted, mærke

 

§1
Klubbens navn er Horsens Sejlklub.
Klubbens hjemsted er Langelinie 24, 8700 Horsens.
Klubbens mærke er en stander, der har rød bund med et hvidt malteserkors.

 

Tilslutning til andre organer

 

§2
Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion og herigennem Dansk Idrætsforbund, samt sportssammenslutningen i Horsens.
Klubben er undergivet de bestemmelser, som disse centrale organer måtte fastsætte.

 

Formål og opgave

 

§3
Klubbens formål er at virke til gavn for sejlsporten og interessen herfor.

 

§ 4.
Klubbens formål skal søges opnået ved:

 1. At planlægge og gennemføre kapsejladser.
 2. At planlægge og gennemføre tursejladser for klubbens medlemmer.
 3. At uddanne børn og unge i sejlsport.
 4. At afholde kurser i teoretisk og praktisk sejlkundskab og sømandskab for klubbens medlemmer.
 5. At administrere og vedligeholde klubbens materiel og aktiver.
 6. At anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer.
 7. At medvirke til at tilvejebringe gode havneforhold i Horsens Lystbådehavn, samt varetagelse af klubbens og medlemmernes interesse over for Horsens Havn og dennes myndigheder, og ved at formidle havnemyndighedernes forskrifter og bestemmelser til klubbens medlemmer.
 8. At afholde møder og foredrag om sejlsport og sejlads, samt sammenkomster med henblik på styrkelse af fællesskabet i klubben.

 

Medlemmer, ansøgning om medlemskab, kontingent, medlemsrettigheder, udtræden, æres – og hædersmedlemmer

 

§ 5.
Sejlere og sejlsportsinteresserede, der opfylder betingelserne for optagelse og medlemskab i en forening under Dansk Idrætsforbund, kan søge og opnå optagelse som medlem i klubben som enten:

A. Myndig, aktiv sejler eller deltager i klubbens virke på anden måde.
B. Umyndig aktiv sejler eller uddannelsessøgende aktiv sejler under 25 år.
C. Samboende par med hjemmeboende umyndige børn.
D. Ikke aktiv.

 

§ 6.
En person der ønsker optagelse i klubben, skal ansøge herom. Bestyrelsen afgør, om ansøgningen skal imødegås eller afslås. Imødekommes ansøgningen, skal ansøgeren indbetale det på optagelsestidspunktet gældende årskontingent, der dog nedsættes til det halve, såfremt ansøgningen imødekommes i perioden 1. august til 31. oktober. Afslag på ansøgning om medlemskab skal ikke begrundes, men afslaget skal skriftligt meddeles til ansøgeren.

 

§ 7.
Årskontingentet, der for hver af de i § 5 under A, B, C, og D nævnte medlemmer, fastlægges af generalforsamlingen for perioden fra et års 1. november til det efterfølgende års 31. oktober, forfalder hvert års 1. november og betales forud med tillæg af et opkrævningsgebyr senest hvert års 1. december.

Betales kontingentet ikke rettidigt, påmindes medlemmet skriftligt herom, eventuelt med tillæg af et påmindelsesgebyr, der fastlægges af bestyrelsen. Betales kontingent, opkrævningsgebyr og påmindelsesgebyr ikke senest 14 dage efter påmindelsen, udtræder medlemmet. Er et medlem udtrådt som følge af manglende kontingent betaling, kan genindtræden betinges af betaling af forfaldne, ikke betalte kontingenter og gebyrer.

Bestyrelsen kan efter ansøgning herom beslutte, at et medlem, der har nået folkepensionsalderen, kan få nedsat årskontingent.

 

§ 8.
Et medlem, der er fartøjsejer, har pligt til at tegne og vedligeholde en ansvarsforsikring for fartøjet i et anerkendt forsikringsselskab.

Et medlem må vise klubbens mærke, bære klubbens emblem og føre klubbens stander på sit fartøj.
Et medlem må deltage i klubbens møder, foredrag, sammenkomster, sejladser og andre aktiviteter, når de for enkelte arrangement stillede betingelser og fastsatte regler opfyldes og efterleves.

Et medlem har adgang til klubbens lokaler og restaurant.

 

§ 9.
Udtræden af klubben sker ved skriftlig meddelelse til klubbens bestyrelse inden et års 31. oktober, såfremt udtræden skal have virkning for det følgende år fra 1. november til næste års 31. oktober.

Kontingent kan ikke fordres tilbagebetalt.

 

§ 10
Bestyrelsen kan, når et medlems adfærd og forhold i og omkring klubben er egnet til at skade denne, beslutte, at medlemmet straks udtræder af klubben. Beslutningen, der skal træffes af den samlede bestyrelse med et flertal på 5, skal meddeles medlemmet skriftligt. Det udtrådte medlem kan, uden at det giver beslutningen opsættende virkning, forlange denne behandlet som et selvstændigt punkt, der undergives afstemning, på førstkommende generalforsamling, hvortil det udtrådte medlem særskilt med frist skal indvarsles skriftlig, og hvor der skal gives det udtrådte medlem eller dettes befuldmægtigede lejlighed til inden afstemningen at redegøre for sine synspunkter.
Går afstemningen det udtrådte medlem imod, står bestyrelsens beslutning ved magt, og kontingent kan ikke fordres tilbagebetalt.

Bestyrelsen kan under samme betingelser i stedet beslutte en tidsbegrænset udtræden, et tidsbegrænset forbud mod deltagelse i sejladser og andre aktiviteter samt fratagelse af tillidsposter, hvortil medlemmet er valgt eller udpeget.

 

§ 11.
Bestyrelsen kan tildele en person, der i særlig grad har virket til gavn for klubben, Horsens Sejlklubs ærestegn i form af et emblem med egeløv i guld. Indehavere af Horsens Sejlklubs hæderstegn er livsvarige æresmedlemmer og betaler ikke årskontingent.

Bestyrelsen kan tildele en person, der gennem en årrække har virket til gavn for klubben, Horsens Sejlklubs hæderstegn, der er et standeremblem, indstiftet i 1979.

 

Generalforsamlingens myndighed og opgaver

 

§ 12.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender, fastsætter retnings linjerne for klubbens virke, og vælger klubbens formand, bestyrelse og revisorer.

Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen.

De i § 5 under A, B og C nævnte medlemmer, der er myndige, har været medlem de seneste 3 måneder og betalt forfalden kontingent og de i § 11 nævnte æresmedlemmer har ret til at ytre sig under forhandlingerne og afgive stemme med en stemme hver. Et stemmeberettiget medlem kan give skriftlig dateret fuldmagt til at afgive stemme til et andet stemmeberettiget medlem, der dog kun kan møde med én sådan fuldmagt, der overgives til formanden ved generalforsamlingens begyndelse. I øvrigt kan der ikke, bortset fra det i § 10 nævnte tilfælde, gives møde ved fuldmagt.

 

§ 13.
Ordinær generalforsamling afholdes mellem hvert års 15. januar og 15. februar.

Indkaldelse til klubbens medlemmer ved opslag på klubbens hjemmeside horsens-sejlklub.dk med mindst 14 dages varsel, suppleret med e-mail til de medlemmer af klubben, der har opgivet e-mail adresse og er på klubbens nyhedsmail.

Vedr. dagsorden, udkast til årsregnskab og orientering om bestyrelsens og medlemmers forslag, henvises til klubbens hjemmeside: horsens-sejlklub.dk

Et medlem der ønsker et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal aflevere forslaget til bestyrelsen senest d. 1. december.

 

§ 14.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Fastlæggelse af årskontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

 

§ 15.
Formanden leder valget af dirigent, som vælges efter forslag fra bestyrelsen eller fra de stemmeberettigede medlemmer. Dirigenten leder forhandlingerne om dagsordenens øvrige punkter i henhold til bestemmelserne i disse love og i øvrigt under iagttagelse af almindelig foreningspraksis.

 

Afstemning foretages i almindelighed ved håndsoprækning. Såfremt dirigenten, formanden eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning. Til vedtagelse af forslag kræves der almindelig stemmeflertal. Til vedtagelse af forslag om lovændring – bortset fra ændring af § 22 – kræves at ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer det.

 

§ 16.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom.

Indkaldelse til klubbens medlemmer ved opslag på klubbens hjemmeside horsens-sejlklub.dk med mindst 14 dages varsel, suppleret med e-mail til de medlemmer klubben har e-mail adresse på og på nyhedsmail.

Vedr. dagsorden og hertil evt.  knyttede bilag, henvises til klubbens hjemmeside: horsens-sejlklub.dk

 

 

§ 17.
Generalforsamlingen vælger blandt klubbens medlemmer klubbens formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer, der tilsammen udgør klubbens bestyrelse. Klubbens formand er bestyrelsens formand.

 

Bestyrelsen konstituerer sig øvrigt med en næstformand og en kasserer.
Herudover vælger generalforsamlingen 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

 

Valgperioden er 2 år, således at formanden fratræder hvert andet år, mens 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant fratræder hvert år. Genvalg kan finde sted. Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, indtræder den suppleant, der er valgt sammen med det udtrædende bestyrelsesmedlem i bestyrelsen. Udtræder formanden i årets løb, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en formand, der fungerer som formand, indtil valg af formand kan finde sted på den førstkommende generalforsamling.

 

§ 18.
Til fremme af klubbens formål efter § 3 og til løsning af klubbens opgaver efter § 4 påhviler det bestyrelsen at lede klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal administrere klubbens midler i overensstemmelse med klubbens love og efter de retningslinjer, der gives af generalforsamlingen og i alle forhold under ansvar overfor denne. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige arbejdsudvalg.

 

§ 19.
Klubben tegnes i alle retsforhold af formanden eller bestyrelsens næstformand hver for sig, dog således at klubben ved optagelse af lån samt ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom alene kan tegnes af den samlede bestyrelse.

 

Klubben hæfter alene for klubbens forpligtelser med den klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 20.
Formanden leder bestyrelsens arbejde og forhandlinger ved bestyrelsens møder. Næstformanden træder ved formandens fravær i dennes sted. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

 

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed undtagen i beslutninger efter § 10. Ved stemmelighed er formandens, eller ved dennes fravær næstformandens stemme udslaggivende. Bestyrelsen er undtagen i beslutninger efter § 10 beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer samt enten formanden eller næstformanden er til stede. Beslutning om tildeling af de i § 11 nævnte æres – og hæderstegn skal være enstemmig. Der udfærdiges referat af bestyrelsens møder.

 

Regnskab og revisorer

 

§ 21.
Klubbens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober. Bestyrelsen skal på hvert års ordinære generalforsamling forelægge regnskab for det foregående år samt budget for det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

 

Kassereren forestår udarbejdelse af klubbens årsregnskab. Regnskabet skal senest 14 dage før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte revisorer, der skal revidere årsregnskabet talmæssigt og konstatere beholdningernes tilstedeværelse.

 

Revisorerne vælges af generalforsamlingen for 1 år. Genvalg kan finde sted.

 

Opløsning

 

§ 22.
Opløsning af klubben kan kun finde sted efter afstemning blandt alle stemmeberettigede medlemmer og kan kun besluttes, såfremt mindst 4/5 af disse stemmer er for beslutningen. Samme afstemningsregler gælder for ændring af denne paragraf. Træffes beslutningen om klubbens opløsning, skal midler, der ikke indgår til dækning af klubbens gæld, anvendes til gavn for sejlsporten i Horsens Kommune efter Dansk Sejlunions bestemmelse.

-o-

 

Foranstående love for Horsens Sejlklub er vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 14. januar 2010 og træder i stedet for klubbens tidligere love, af hvilke de seneste er vedtaget på ordinære generalforsamlinger den 16. januar 1992 og den 20. januar 1994.

 

Lyst til at blive medlem?

Så få en rundvisning og en snak med formanden:

Peter Bjerremand Jensen
E-mail:
formand@horsens-sejlklub.dk
Tlf: 2165 9580

Bliv medlem

Tilmeld nyhedsbrev

;