Værdier og Vedtægter

Horsens Sejlklubs Mission og Vision

 

 1. Mission
  Det er Horsens Sejlklubs mission at virke til gavn for sejlsporten og skabe ”sejlere for livet”. Dette gøres ved at tilbyde de bedst mulige rammer for træning, uddannelse, kapsejlads og tursejlads uanset alder og niveau.
 2. Vision
  Det er Horsens Sejlklubs vision at skabe et klubmiljø, hvor medlemmerne på tværs af alder og niveau kan dyrke deres passion for sejlsport.
  Horsens Sejlklub vil desuden være en aktiv og værdsat idrætsklub, der uddanner sejlere på alle niveauer, herunder sejlere, der markerer sig på topniveau i nationale og internationale sammenhænge.

 

Værdier som kendetegner Horsens Sejlklub

Horsens Sejlklub er et fællesskab:

 • der bygger på rummelighed, gensidig respekt, tolerance og god omgangstone
 • der værdsætter frivilligt engagement og godt kammeratskab
 • der på vandet udviser godt sømandskab
 • der fokuserer på, hvordan vi gør klubben bedre for alle
 • hvor det skal være sjovt, udviklende og udfordrende at være med
 • der værner om miljøet og udviser social ansvarlighed

 

Vedtægter for Horsens Sejlklub

 • 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED
 • 1.1

Klubbens navn er Horsens Sejlklub.

Klubbens hjemsted er 8700 Horsens.

Klubbens mærke er en stander, der har rød bund med et hvidt malteserkors

 

 

 • 2 KLUBBENS FORMÅL

 

 • 2.1

Klubbens formål er at virke til gavn for sejlsporten og interessen herfor, herunder:

 

 1. At planlægge og gennemføre kapsejladser.
 2. At planlægge og gennemføre tursejladser for klubbens medlemmer.
 3. At uddanne børn og unge i sejlsport.
 4. At afholde kurser i teoretisk og praktisk sejlkundskab og sømandskab for klubbens medlemmer.
 5. At administrere og vedligeholde klubbens materiel og aktiver.
 6. At anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer.
 7. At medvirke til at tilvejebringe gode havneforhold i Horsens Marina, samt varetagelse af klubbens og medlemmernes interesse over for alle interessenter på og omkring Horsens Havn, Horsens Marina og dennes myndigheder, og ved at formidle havnemyndighedernes forskrifter og bestemmelser til klubbens medlemmer.
 8. At afholde møder og foredrag om sejlsport og sejlads, samt sammenkomster med henblik på styrkelse af fællesskabet i klubben.
 9. At arbejde for sikkerhed og bæredygtighed.

 

 

 

 • 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

 

 • 3.1

Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion og herigennem Danmarks Idrætsforbund.

 

Klubben er undergivet de bestemmelser, som disse centrale organer måtte fastsætte.

 

 

 • 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER,

MEDLEMSRETTIGHEDER OG PLIGTER, ÆRES- OG

HÆDERSMEDLEMMER

 

 • 4.1

Sejlere og sejlsportsinteresserede, der opfylder betingelserne for optagelse og medlemskab i en forening under Dansk Idrætsforbund, kan søge og opnå optagelse som medlem i klubben.

 

Optagelse som medlem af Horsens Sejlklub sker ved skriftlig ansøgning herom til bestyrelsen. Er ansøgeren under 18 år, skal ansøgningen underskrives af forældre/værge.

 

 • 4. 2.

Bestyrelsen fastsætter til enhver tid de forskellige former for medlemskab, som klubben tilbyder. De skal fremgå af klubbens hjemmeside.

 

 • 4. 3.

En ansøger skal i sin ansøgning angive, hvilken form for medlemskab der ønskes.

 

 • 4.4

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formål.

 

Et medlem har adgang til klubbens lokaler og må deltage i klubbens møder, foredrag, sammenkomster, sejladser og andre aktiviteter, når de for det enkelte arrangement stillede betingelser og fastsatte regler opfyldes og efterleves.

 

 • 4.5

Fartøjsejere, har pligt til at tegne og vedligeholde en lovlig ansvarsforsikring for fartøjet i et anerkendt

forsikringsselskab og ret til at føre klubbens stander på sit fartøj.

 

 • 4.6

Medlemmer må vise klubbens mærke og bære klubbens emblem.

 

 • 4.7

Bestyrelsen kan tildele en person, der i særlig grad har virket til gavn for klubben, Horsens Sejlklubs ærestegn i form af et emblem med egeløv i guld. Indehavere af Horsens Sejlklubs hæderstegn er livsvarige æresmedlemmer og betaler ikke årskontingent.

 

Bestyrelsen kan tildele en person, der gennem en årrække har virket til gavn for klubben, Horsens Sejlklubs hæderstegn, der er et standeremblem, indstiftet i 1979.

 

 

 • 5 KONTINGENT

 

 • 5.1

Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

 

 • 5.2

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

 • 5.3

Betales kontingentet ikke rettidigt, påmindes medlemmet skriftligt herom, eventuelt med tillæg af et påmindelsesgebyr, der fastlægges af bestyrelsen.

 

 • 5.4

Bestyrelsen kan efter ansøgning herom beslutte, at et medlem, der har nået folkepensionsalderen, kan få nedsat årskontingent.

 

 

 • 6 UDMELDELSE – EKSKLUSION

 

 • 6.1

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

 

 • 6.2

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem.

 

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

 

 • 6.3

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

 

Bestyrelsen kan under samme betingelser i stedet beslutte en tidsbegrænset udtræden, et tidsbegrænset forbud mod deltagelse i sejladser og andre aktiviteter samt fratagelse af tillidsposter, hvortil medlemmet er valgt eller udpeget.

 

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

 

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. §9.4

 

 • 6.4

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

 • 6.5

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, eller andre medlemsydelser.

 

 

 

 • 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

 • 7.1

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år mellem 15. januar og 15. marts.

 

 • 7.2

Indkaldelse til klubbens medlemmer sker ved opslag på klubbens hjemmeside med mindst 4 ugers  varsel, suppleret med e-mail til de medlemmer klubben har e-mailadresse på og på nyhedsmail.

Vedr. dagsorden, udkast til årsregnskab og orientering om bestyrelsens og medlemmers forslag, henvises til klubbens hjemmeside.

 

 • 7.3

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  Forslagene skal optages i dagsordenen.

 

 • 7.4

Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år og æresmedlemmer, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

 

 • 7.5

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde

 

 • 8 DAGSORDENEN

 

 • 8.1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og gennemgang af årsrapport (inkl. det reviderede årsregnskab) til godkendelse samt forelæggelse af budget til orientering.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Fastlæggelse af årskontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af revisorer.

 

 

 • 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

 

 • 9.1

Formanden leder valget af dirigent og referent, som vælges efter forslag fra bestyrelsen eller fra de stemmeberettigede medlemmer.

 

 • 9.2

Dirigenten leder forhandlingerne om dagsordenens øvrige punkter i henhold til bestemmelserne i vedtægterne og i øvrigt under iagttagelse af almindelig foreningspraksis.

 

 • 9.3

Afstemning foretages i almindelighed ved håndsoprækning.

Såfremt dirigenten, formanden eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning.

 

 • 9.4

Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændring – bortset fra ændring af § 16 – kræves at ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

 • 9.5

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer det.

 

 

 • 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

 • 10.1

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom.

 

 • 10.2

Indkaldelse til klubbens medlemmer ved opslag på klubbens hjemmeside horsens-sejlklub.dk med mindst 14 dages varsel, suppleret med e-mail til de medlemmer klubben har e-mailadresse på og på nyhedsmail.

Vedr. dagsorden og hertil evt.  knyttede bilag, henvises til klubbens hjemmeside: horsens-sejlklub.dk

 

 

 • 11 BESTYRELSE – VALG

 

 • 11.1

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

 

Bestyrelsen skal administrere klubbens midler i overensstemmelse med klubbens love og efter de retningslinjer, der gives af generalforsamlingen og i alle forhold under ansvar overfor denne.

 

 • 11.2

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2-6 medlemmer.

 

 • 11.3

Valgperioden er 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

 

 • 11.4

Formanden vælges ved særlig afstemning.

 

 • 11.5

Formanden fratræder hvert andet år, mens halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer fratræder hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

 • 11.6

Udtræder formanden i årets løb, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en formand, der

fungerer som formand, indtil valg af formand kan finde sted på den førstkommende generalforsamling.

 

Udtræder et bestyrelsesmedlem sker der nyvalg ved førstkommende generalforsamling

 

 

 • 12 BESTYRELSEN KONSTITUERING

 

 • 12.1

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand, kasserer og sekretær.

 

 • 12.2

Formanden leder bestyrelsens arbejde og forhandlinger ved bestyrelsens møder.

I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.

 

 • 12.3

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

 

 • 12.4

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed undtagen i beslutninger efter §6.2 og

 

 • 12.5

Ved stemmelighed er formandens, eller ved dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

 

 • 12.6

Bestyrelsen er undtagen i beslutninger efter § 6.3 og §13.2 beslutningsdygtig, når mindst halvdelen samt enten formanden eller næstformanden er til stede. Beslutning om tildeling af de i § 4.7 nævnte æres – og hæderstegn skal være enstemmig

 

 • 12.7

Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat

 

 • 13 TEGNINGSRET OG HÆFTELSE

 

 • 13.1

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes klubben alene af den samlede bestyrelse.

 

 • 13.2

Køb og salg af fast ejendom kræver en enig bestyrelse.

 

 • 13.3

Klubben hæfter alene for klubbens forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 • 14 REGNSKAB

 

 • 14.1

Klubbens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober.

 

 • 14.2

Bestyrelsen skal på hvert års ordinære generalforsamling forelægge regnskab for det foregående år samt budget for det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

 

 • 14.3

Kassereren forestår udarbejdelse af klubbens årsregnskab.

 

 

 

 • 15 REVISION

 

 • 15.1

Regnskabet skal senest 14 dage før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt

medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte revisorer, der skal revidere årsregnskabet talmæssigt og konstatere beholdningernes tilstedeværelse

 

 • 15.2

Revisorerne vælges af generalforsamlingen for 1 år. Genvalg kan finde sted.

 

 

 • 16 KLUBBENS OPLØSNING

 

 • 16.1

Opløsning af klubben kan kun finde sted efter afstemning blandt alle stemmeberettigede medlemmer og kan kun besluttes, såfremt mindst 4/5 af disse stemmer er for beslutningen. Samme afstemningsregler gælder for ændring af denne paragraf. Træffes beslutningen om klubbens opløsning, skal midler, der ikke indgår til dækning af klubbens gæld, anvendes til gavn for sejlsporten i Horsens Kommune efter Dansk Sejlunions bestemmelse.

 

Godkendt på generalforsamling d. 7. marts 2022 I Horsens Sejlklub

 

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

 

 

 

Skriv til os