Horsens Sejlklubs Venner

Vedtægter

Vedtægter for Horsens Sejlklubs Venner

§ 1

Foreningens navn er “Horsens Sejlklubs Venner”.

§ 2

Foreningens hjemsted er Horsens Kommune, og foreningens bestyrelse skal være bosiddende i Horsens.

§ 3

Foreningens formål er at støtte Horsens Sejlklub økonomisk.

§ 4

Som medlem af foreningen kan optages myndige og umyndige medlemmer af Horsens Sejlklub og andre sejlsportsinteresserede der støtter foreningens formål

§ 5

Foreningens bestyrelse har 3 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger en formand og en kasserer, der begge vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges i lige årstal, kassereren i ulige årstal.

Bestyrelsen 3. medlem udpeges i lige årstal af bestyrelsen for Horsens Sejlklub blandt dennes medlemmer, der ikke sidder i sejlklubbens bestyrelse.

Genvalg og genudpegning kan finde sted.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens indkaldelse med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden mellem 15. januar og 15. marts.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når som helst på samme måde når bestyrelsen bestemmer det eller 10 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af hvad der ønskes behandlet.

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmer
  6. Fastlæggelse af årskontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne, skal vedlægges  indkaldelsen.  Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar.

§ 8

Generalforsamlingens afgørelser – bortset fra §11 og §15 – træffes ved simpelt stemmeflertal.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men bestyrelsen eller 10 medlemmer kan forlange skriftlig afstemning.

Hvert myndigt medlem, der har betalt forfaldent årskontingent har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9

Det af generalforsamlingen fastsatte årskontingent forfalder og betales senest den 1. april samme år.

§ 10

Bestyrelsen  leder foreningen og administrerer foreningens formue.

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening.

Alene foreningen, men ikke dens medlemmer, hæfter for foreningens forpligtelser.

Donationer over kr. 25.000  skal vedtages af generalforsamlingen.

§ 11

Ændringer af denne vedtægt kan alene ske hvis ¾ af de fremmødte myndige medlemmer stemmer for ændringen på en generalforsamling hvor vedtægtsændringen er optaget på dagsordenen.

§ 12

Et medlem udtræder af foreningen efter skriftlig udmeldelse til bestyrelsen eller hvis forfaldent kontingent ikke betales.

§ 13

Kassereren fører regnskabet, der tilstilles revisor senest 1 uge før generalforsamlingen.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet udfærdiges og aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser.

Der skrives referat fra foreningens generalforsamling og bestyrelsens møder.

§ 14

Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor.

§ 15

Opløsning af foreningen kan alene ske, hvis ¾ af de fremmødte myndige medlemmer stemmer for opløsningen på en generalforsamling hvor denne er optaget på dagsordenen.

§ 16

Såfremt foreningen opløses, skal eventuelle midler overføres til Horsens Sejlklub.

Bliv medlem af
Horsens Sejlklubs Venner
så støtter du
Horsens Sejlklub

Bliv medlem og yderligere oplysninger:
Nils Buhl
E-mail: nb@godtvejr.dk
Tlf: 2929 1907

 

Læs mere:
;