Referat generalforsamling 7.6.21


Referat af generalforsamling i Horsens Sejlklub den 7.6.2021

 

Generalforsamlingen er på grund af Corona flyttet flere gange, men nu kunne den afholdes.

Formanden bød velkommen og mindedes 3 personer med tilknytning til Horsens Sejlklub der er gået bort siden sidste generalforsamling.

Hilmer Christoffersen, Hanne Hansen og Sven Løvschall

 

 1. Valg af dirigent

Carl Gerstrøm blev foreslået og valgt

Carl Gerstrøm takkede for valget, og orienterede om, at der var truffet aftale med Yasmeen Hollesen, om at skrive referat. Referatet vil blive bragt på hjemmesiden.

Carl oplyste at der er 61 incl. en fuldmagt   stemmeberettigede til stede, og alle havde fået udleveret stemmesedler.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Vedtægternes § 13 siger om den ordinære generalforsamling: at den skal afholde mellem den 15. januar og den 15. februar. Den skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og bilagt udkast til regnskab samt orientering om de af bestyrelsen og medlemmer fremsatte forslag, der skal behandles af generalforsamlingen.

Coronapandemien har vendt op og ned på bl.a. afholdelse af generalforsamlinger. Der var indkaldt til den 19. januar. Udsat til den 9. marts. Yderlige udsættelse og med nyhedsbrev af 19. maj blev der indkaldt til ny generalforsamling i dag.  DIF/DGI har i samarbejde udarbejdet nogle retningslinjer for hvordan klubberne skulle håndtere de mange udsættelse/aflysninger og efter dirigentens bedste overbevisning er det foregået helt i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

Ingen var uenige med dirigenten i dette.

Der var ingen indvendinger til dagsordenen og der var ikke nogen der mente sig forbigået med indsendt forslag.

Carl foreslog 2 stemmetællere Kim Viborg og Claus Bjørnhart.

Begge blev valgt.

Dirigenten oplyste at det i følge vedtægternes § 12 er muligt at give fuldmagter med. Fuldmagter skal ifølge vedtægterne afleveres til formanden. Der var afleveret 1 fuldmagt, som også talte med i antal stemmeberettigede.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens beretning.

Beretningen taget til efterretning og godkendt uden bemærkninger.

 

 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget.

Dirigenten konstaterede at regnskabet var underskrevet af begge revisorer.

Klaus D. Johansen fremlagde regnskabet, og roste medlemmernes engagement, matroserne specielt, og bliver glad over at se de mange nye små sejlere, der er kommet i løbet af det forgangne år. Restauranten betaler sin husleje og er kommet fint gennem Corona perioden.

Bjarne Hansen havde en bemærkning til regnskabet idet han gjorde opmærksom på, at

vores cheftræner ikke kun bliver aflønnet med klubmidler, men med midler fra kommunen og diverse sponsorer.

Regnskabet godkendt uden yderligere bemærkninger.

Descartes til kassereren og bestyrelsen!

Kassereren fik ordet igen for at fremlægge budgettet og bemærkninger til første halvdel af dette regnskabsår. Dirigenten gjorde opmærksom på, at budgettet ikke skal til afstemning, – det er alene til orientering.

Klaus D. Johansen gjorde rede for budgettet i samarbejde med Peter Bjerremand

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet

 

4. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

 

5. Forslag fra medlemmer

Ingen forslag fra medlemme

6. Fastlæggelse af årskontingent

Klaus D. Johansen motiverede forslaget fra bestyrelsen

 

Nuværende for perioden

Nov. 20 til okt. 21

Ny kontingent

perioden

Nov. 21 til okt. 22

Bemærkninger

stigning

A. Myndig, aktiv sejler 1209 1245 3%
B. Umyndig aktiv sejler 1021 1051 3%
C. Samboende par 3156 3250 3%
D. Ikke aktiv. 605 623 3%

Stigning på   3 %

Ingen bemærkninger eller spørgsmål til bestyrelsens forslag til kontingent? Bestyrelsens forslag er vedtaget!

Af hensyn til referatet repeterede dirigenten kort at kontingentet for perioden november 2021 til oktober 2022 som netop vedtaget er:

A 1245

B 1051

C 3250

D 623

 

 

Så kom vi til valgene.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at hvis vi kom i en situation, hvor der var flere kandidater end poster og vi skulle til at vælge ville det blive skriftlig afstemning.

Dirigenten gjorde også opmærksom på, at ved en evt. stemmelighed i forbindelse med en skriftlig afstemning, afgør dirigenten valget ved lodtrækning.

Det er vedtægternes §17 der siger formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter. 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant fratræder hvert år.

 

Med udgangspunkt i referatet af generalforsamlingen jan. 2020, konstaterede dirigenten, at bestyrelsen i dag består af:

Formand Bjarne Hansen                      der er på valg

Peter Bjerremand Jensen                    på valg næste år

Jan Riskær                                             der er på valg

Knud Erik Feldt                                      der er på valg

Klaus D. Johansen                                der er på valg

Kristian Trøst Smedegaard                 på valg næste år

Christian Blæsbjerg                              på valg næste år

Suppleanter er:

Tina Winkler                                           på valg næste år

 

 7. Valg af formand

Formanden var på valg og ønskede, som meddelt ved sidste år generalforsamling, ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at vælge Peter Bjerremand Jensen.

Peter sagde et par ord om sit kandidatur:

Peter har haft mange overvejelser, men er efter en lang tænkepause, har Peter besluttet at stille op. Han kender Horsens Sejlklub rigtig godt. Hans overvejelser har gået meget på, om han stadig ville få tid til de opgaver han synes er sjove og spændende.

Peters dagsorden ser anderledes ud end Bjarnes, men han har stor respekt for det arbejde der er lavet. Han vil arbejde for en klub i videre udvikling, og pointerede at vi skal arbejde ud fra de visioner og den mission vi har som klub. Vi skal være en aktiv samarbejdspartner for de andre klubber og kommunen.  Vi skal stadig have en sund økonomi, og rammerne for driften skal aftales med de enkelte afdelinger.

Vi skal arbejde for at engagere mange medlemmer i mange aktiviteter i klubben. Vi skal have skibe på vandet både til tur og kapsejlads. Vi skal have et godt samarbejde i klubben.

 

Peter mener at følgende udfordringer skal have en central plads i bestyrelsens arbejde

 • at aktivere flere medlemmer i aktiviteter og det frivillige arbejdet i klubben
 • at skabe mere aktivitet på vandet ved lokale kapsejladser, tur- og klubaktiviteter for alle aldersgrupper
 • at vi får mere aktivitet i klubben og på vandet i dagtimerne
 • at fastholde unge og gerne deres forældre, når de unge vokser ud af optimistjollen
 • at fastholde nye sejlere fra sejlerskolen
 • at udvikle flere muligheder for at blive en bedre sejler, tilpasset såvel nye som eksisterende medlemmers behov
 • at sikre at vi får kommunikeret effektivt ud til Horsens og vores medlemmer

 

Udfordringerne skal løses økonomisk forsvarligt og kan kun ske i godt samarbejde med de frivillige i Horsens Sejlklub.

Peter gjorde det samtidigt klart, at det er en post han påtager sig i max.  4 år, derefter skal der findes en ny formand.

 

Der var ikke andre kandidater.

Fredsvalg.

Tak til Bjarne og tillykke til Peter.

 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Først bestyrelsen

Følgende er på valg

Knud Erik Feldt                ønsker genvalg

Klaus D. Johansen          ønsker genvalg

Jan Riskær                       ønsker ikke genvalg

Peter blev afsat til formandsposten, så der skulle vælge 2 nye til bestyrelsen. For at holde takten 1 for et år og 1 for to år.

Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at genvælge Knud Erik Feldt og Klaus D. Johansen, for 2 år samt at vælge

nuværende suppleant Tina Winkler for 2 år og Henrik Valkær – sejlerskoleformand – for 1 år.

4 kandidater til 4 poster!

Henrik Valkær fortalte om sit medlemskab af Horsens Sejlklub, der startede for 10 år siden.

Der var ikke andre kandidater.

Fredsvalg tillykke til de genvalgte og den nyvalgte!

 

Så suppleanterne

Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at vælge

 

 1. suppleant Henrik Schütt for to år

 

Henrik Schütt præsenterede sig, og mener han nu har lidt tid bestyrelsesarbejdet

Der var ikke andre kandidater

Dirigenten spurgte i den forbindelse “salen” om ikke der var en til 2. suppleantposten og sagde videre, at hvis der var nogen der senere kom på bedre tanker, så kunne bestyrelsen tilknytte vedkommende til udvalgs- og bestyrelsesarbejde.

Der var ingen der ønskede at stille op til posten som 2. suppleant for 1 år, så den plads er vakant.

Fredsvalg

 

Af hensyn til referatet opsummerede dirigenten.

Når denne generalforsamling er slut, vil HSHs bestyrelsen bestå af:

 

Formand Peter Bjerremand Jensen                         Nyvalgt for 2 år

 

Tina Winkler                                                                 Nyvalgt for 2 år

Knud Erik Feldt                                                            Genvalgt for 2 år

Klaus D. Johansen                                                      Genvalgt for 2 år

Kristian Trøst Smedegaard                                       på valg næste år

Christian Blæsbjerg                                                    på valg næste år

Henrik Valkær                                                              Nyvalgt for 1 år

Suppleanter er:

Henrik Schütt                                                               nyvalgt for 2 år

 

9. Valg af revisorer

De to revisorer Søren og Anders Andersen er villige til genvalg.

Der var ingen modkandidater

 

10. Eventuelt

 

 • Kurt Pedersen:

Spørger ind til de forhandlinger der har været omkring ro- og kajak klub. Har Horsens Sejlklub ikke været en del af det?

Bjarne Hansen svarede:

Der har i kommunen ikke været vilje til at tale med en stemme. I år har Ro- og Kajak klub haft møde med borgmesteren, og HSH har været inddraget i forhandlingerne.

Øen som har været projekteret igennem en årrække, er taget af tegnebrættet. Man har desuden taget et byggefelt ud af ligningen, og der vil der blive bygget et fælles hus nord for kanalen, og syd for kanalen kommer roklubbens røde hal til at forblive.

Som klub har vi sagt, at vi gerne vil være med i en snak, men vi vil forholde os ret til at vi vil have det samme antal kvadratmeter som vi har nu.

Til kommunikationen med kommunen og drøftelserne vil bestyrelsen udpege 2 personer der kan stå for. I spil er Svend Smedegaard og Bjarne Hansen.

Kurt mener at vi godt kunne bruge nogle gode nye lokaler til ungdommen. Peter Bjerremand, vil også arbejde på at HSH kommer med i ligningen i forhold til de nye tiltag på havnen.

 • Ulla Christophersen

ville gerne gøre opmærksom på, at der har været lidt problemer med en coaster der sejler meget stærkt ud af havnehullet, og der har også været problematikker omkring et ungdomsstævne. Ulla tog kontakt til havnefogeden, som tog sig af problemet. Forhåbentlig sker det ikke igen

 • Peter Bjerremand

Fremlagde de værdier bestyrelsen har drøftet i den forgangne periode, hvor der har været lidt sager der skabte uro og uorden i geledderne.

Vi skal fastholde vores værdier i klubben og vores mission.

Mission:

Det er Horsens sejlklubs mission at virke til gavn for sejlsporten og skabe ”sejlere for livet”. Dette gøres ved at tilbyde de bedst mulige rammer for træning, uddannelse, kapsejlads og tursejlads uanset alder og niveau.

Vision:

Horsens Sejlklubs vision er at skabe et klubmiljø, hvor medlemmerne på tværs af alder og niveau kan dyrke deres passion for sejlsport.

Horsens Sejlklub vil desuden være en aktiv og værdsat idrætsklub, der uddanner sejlere på alle niveauer, herunder sejlere, der markerer sig på topniveau i nationale og internationale sammenhænge.

 

Horsens Sejlklub er et fællesskab der

 • Bygger på rummelighed, gensidig respekt, tolerance og god omgangstone
 • Der værdsætter det frivillige engagement og godt kammeratskab
 • Der på vandet udviser godt sømandskab
 • Der fokuserer på, hvordan vi gør klubben bedre for alle.
 • Hvor det skal være sjovt, udviklende og udfordrende at være med
 • Der værner om miljøet og udviser social ansvarlighed

 

 • Niels Laursen

kommenterede på regelsættet og de værdier som Peter Bjerremand ligger op til, han synes det giver god mening og signalerer god klubånd.

 

 • Ulla Christophersen

ville gerne have at klubben fremover gerne ville behandle de frivillige med respekt. Ulla er glad for at der bliver taget hånd om værdigrundlaget for klubben.

Alle skal gerne synes at det er rart at komme på havnen

 

 • Carl Gerstrøm

På lørdag er det havnens dag, husk det.

 

 • Dirigenten

undskylder for sin telefon, der lød lidt højt under generalforsamlingen

 

 • Bjarne Hansen takkede af og sagde tak for nogle gode spændende år i klubben. Horsens er en god by at have en sejlklub i. Der er mange der gerne vil sponsere aktiviteter i HSH.

Hvis vi skulle leve af vores kontingent kroner, kom vi ikke ret langt.

Bjarne gav Peter et arvestykke, en HSH-jakke. Der står ”Spørg Formanden” på ryggen.

Jan Riskær fik nogle gode ord med på vejen. Han var desværre ikke til stede.

 • Den tiltrædende formand takkede Bjarne Hansen og Yasmeen Hollesenfor deres store indsats i de forgangne 10 år. En meget markant positiv periode for Horsens Sejlklub. Den afgående formand blev udnævnt til æresmedlem i Horsens. Salen kvitterede med stående klapsalver.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. Der blev traditionen tro udråbt et hurra for Horsens Sejlklub.

 

Referent Yasmeen Hollesen                                     Dirigent Carl Gerstrøm

Afgående formand Bjarne Hansen og ny formand Peter Bjerremand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

 

 

 

Skriv til os