Ny lokalplan for Horsens Marina


Horsens Kommune har netop udsendt det endelige forslag til lokalplan for området ved Horsens Marina. Horsens Sejlklub og de øvrige klubber i Horsens Marina er blevet hørt og har været inddraget i processen frem mod udarbejdelsen af forslaget.

Lokalplan forslag 385 kan læses på dette link på Horsens.dk

Der er høringsfase frem til den 8. december og dermed mulighed for at komme med indsigelser til forslaget.

Vi har modtaget nedenstående følgebrev til lokalplanforslaget fra Horsens Kommune:

Det betyder planforslaget

Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for omdannelsen af Nordhavnen i Horsens fra primært at være en erhvervshavn, til at være en ny bydel med mulighed for et rigt foreningsliv, caféer og lignende samt rekreative arealer, stævnepladser, parkering og andet med forbindelse til en funktionel marina for både klubber, gæster og borgere.

Baggrund og formål

Omdannelsen af Nordhavnen i Horsens fra primært at være en erhvervshavn til en ny bydel med boliger, kontorer, butikker, caféer, promenader m.v. følger overordnet målsætningerne i Masterplan – Horsens Havn fra 2010 og principperne i Lokalplan 2016- 1, Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens.

Der er udarbejdet byggeretsgivende lokalplaner i takt med muligheder og behov for konkrete byggerier og anlæg.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i juni 2021, at der skulle indledes en dialog med klubberne på Horsens Marina om en helhedsplanlægning for landarealerne.

Derfor er der, i samarbejde med områdets eksisterende klubber, andre interessenter på Horsens Marina og eksterne rådgivere, udarbejdet et baggrundsmateriale, der udgør en vigtig del af grundlaget for lokalplanlægningen af området.

Indhold

Lokalplanen giver mulighed for foreningsliv, caféer og lignende samt rekreative arealer, stævnepladser, parkering og andet med forbindelse til en funktionel marina for både klubber, gæster og borgere.

Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne og der fastsættes i lokalplanen bestemmelser for maksimal højde på 2 etager samt bestemmelser for materialer og arkitektonisk udtryk.

Planlægningen er i overensstemmelse med Rammelokalplan 2016-1, men byggeretten indskrænkes på et byggefelt nord for kanalen og i forbindelse med en ny stævneplads/parkeringsplads. Dette er sket for at sikre bedre plads og gode forhold til den lokale søsport.

I stedet for anvendelse til bolig og erhverv og 4 etager, vil den kommende lokalplan kun tillade, at arealet anvendes til klubhuse i 2 etager. Derudover er der enkelte mindre ændringer i forhold til stævneplads, parkering og placering af øvrige byggefelter.

Kanalens placering blev fastlagt med Rammelokalplan 2016-1. Den kommende lokalplan vil blive byggeretsgivende for den del af kanalen, der endnu ikke er etableret.
Desuden sikrer lokalplanen bestemmelser for de offentlige tilgængelige promenader/stier på hver side af kanalen i overensstemmelse med rammelokalplanen, så disse fastlægges endeligt.

Samtidig med ovenstående lokalplan arbejdes der med en investeringsplan for Horsens Marina. Projektet vil blive fremlagt frem mod budgetlægning for 2024.

Lokalplanforslaget for Horsens Marina giver mulighed for, at:

 

  • bygge nyt klubhus for ro- og kajakklubben og i den forbindelse nedrive eksisterende klubhuse
  • fastlægge kanalen på hele strækningen. Det vil være nødvendigt i forbindelse med nyt klubhus for Ro- og Kajakklubben at udgrave en del af kanalen fra øst, så kajakklubben kan isætte deres kajakker
  • udlægge areal til parkering, stævneplads og autocampere, ved at flytte vinteropbevaring fra Horsens Marina
  • etablere fremtidige udearealer, promenader, kanal, vejbro, stibro og parkering.
    Kanalen kræver derudover tilladelse fra Kystdirektoratet
  • ændre den mulige byggeret fra 4 etagers bebyggelse syd for Langelinje og nord for Kanalen fra Rammelokalplan 2016-1, til i stedet at give mulighed for 2 etager og anvendelse til rekreative formål og klubber
  • kommende byggemuligheder fastlægges inden for lokalplanens afgrænsning,heriblandt mulighed for at bygge et nyt jollehus, nye servicefaciliteter og havnekontor samt andre nye klubber, der måtte komme til Horsens Marina åbne og grønne arealer langs vandet friholdes, så Horsens Marina fortsat opleves som en grøn, åben, fleksibel og attraktiv havn

Vinteropbevaring og servicekaj

Det er i forbindelse med Rammelokalplan 2016-1 besluttet, at der arbejdes for en fælles vinteropbevaringsplads i forbindelse med Ringvej syd og deponiet.

Forligspartierne har i budgetaftale 2023 besluttet, at der arbejdes mod en ny samlet vinteropbevaringsplads på den sydlige side af fjorden. Et økonomisk oplæg hertil fremlægges frem mod budgetlægningen for 2024.

I forbindelse med fremtidig planlægning af en ny vinteropbevaringsplads gøres der opmærksom på, at servicekajen med kran, slæbested m.v. er en uomgængelig del af lystbådehavnen og uden disse væsentlige funktioner opretholdt, vil flere klubfunktioner ikke kunne fungere, blandt andet vil der ikke kunne afvikles stævner med følgebåde, trailerbåde m.v.

Det er derfor en forudsætning, at der fortsat er en servicekaj i nærhed til Horsens Marina også efter, at vinteropbevaringen er flyttet. Servicekran m.v. ligger i dag uden for lokalplanområdet. Det skal bemærkes, at servicekajen er placeret på kommunal jord og er omfattet af Rammelokalplan 2016-1.

Miljø og klima

Da de kommende byggefelter er synlige fra kysten, er der redegjort for visuelle påvirkninger i forbindelse med planlægningen. De visuelle påvirkninger vurderes at være minimale.

Området er præget af risiko for oversvømmelse, og der er derfor fastsat gulvkoter og terrænhævning i lokalplanen.

Din mulighed for at give din mening til kende:

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger fra den 10. november 2022 til den 8. december 2022. Derefter tager Plan- og Vejudvalget endelig stilling til forslagene.

Du har mulighed for at indsende idéer og bemærkninger på www.horsens.dk/hoeringer/hoeringer. Hvis ikke dette er muligt, kan de sendes til Teknik og Miljø, Plan og By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.
Dit høringssvar skal være Teknik og Miljø i hænde senest kl. 23.59 på dagen hvor høringsfristen udløber.

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: https://horsens.dk/oplysningspligt#14.
Dit høringssvar inkl. navn og adresse, vil blive offentliggjort på Horsens.dk som et vedhæftet dokument til den politiske behandling. Derudover vil dette blive sendt til høringsparterne efter endt høring.

Har du navne- og adressebeskyttelse, vil dit høringssvar fremgå af oversigten, men navn og adresse være anonymiseret.
Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse af planerne kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning:

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering:

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10.

Administrationen har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. En uddybning af afgørelsen findes i lokalplanen.

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering

Byrådets vedtagelse af planforslaget kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse af planen kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Afgørelse om ikke miljøvurdering af planforslag

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet,

jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via et link på denne
hjemmeside https://naevneneshus.dk/. Klageportalen finder du også
på https://www.borger.dk og på https://virk.dk.

Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer.

Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune, Plan og By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, planogby@horsens.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Med venlig hilsen

Rasmus Simonsen

Arkitekt og Planlægger 76 29 25 98

Tak fordi du ikke sender følsomme og fortrolige oplysninger til os på almindelig mail. Det er fx cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. Læs vores gode råd til, hvad du kan gøre i stedet på www.horsens.dk/sikkermail

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

 

 

 

Skriv til os