Jernstøv på både


Orientering om problemet med jernstøv på bådene i 2014

Pressemeddelelse – læs pressemeddelelsen nedenfor:
Horsens Havn og Stena i fælles front modmiljøproblemer

Status 9.12.2014 16.30

Afrensning, polering, voksning mm af de beskadigede både er nu kommet rigtig godt i gang, og selvom vinteren også er begyndt at vise sig, er såvel Renskib som vi fortrøstningsfulde med hensyn til tidsplanen.

Vi har haft et fortrinligt samarbejde med alle involverede parter, som alle har været enige om, at denne sag skulle løses bedst muligt – nu hvor skaden er sket.

Arbejdet holder imidlertid ikke her, fordi det handler jo også om, at vi undgår, at en lignende situation måtte opstå igen, og her er vi overbeviste om, at den samarbejdsvilje, som har været fra alle sider også vil fortsætte fremover.

Status 25.11.2014 – 21.10

Så er der kommet en tilbagemelding.
Læs info fra formanden her

Status 10.10.2014 7.00

Stena´s forsikringselskab, kommunen, havnen og HSH har udpeget en skønsmand, som den 9/10 er startet med sin besigtigelse af de ramte både, og forventer at afslutte sit arbejde ved besvarelse af skønstemaet i uge 43. Det videre handlingsforløb vil afhænge af denne besvarelse.

Status 2.10.2014 – 23.00

HSH havde tirsdag  den 30/9 møde med Horsens Kommune, Stena, Stena’s forsikringsselskab og de øvrige klubber på havnen om rustproblemerne på havnen, hvor vi aftalte det videre forløb.

Vi har klubberne imellem aftalt, at HSH indtræder som fællesrepræsentant for alle klubber omkring det juridiske forløb, og vi har samtidig tilknyttet Jens Glavind, advf. Ladegaard, Rasmussen og Partnere som rådgiver.

Første fase er, at vi og Stena’s forsikringselskab skal have afklaret og dokumenteret skadesomfanget,  og i den forbindelse vil der i fællesskab blive udpeget en taksator, som skal vurdere de enkelte skader og fremkomme med anvisning på udbedring, idet juristerne indbyrdes forinden har opstillet et “spørgetema”.

Dette arbejde pågår, og vi forventer, at de første besigtigelse vil kunne finde sted i løbet af 1-2 uger.

Det er samtidig aftalt, at den 20/10 er sidste frist for anmeldelse af skader (skal ske til de respektive formænd i klubberne) , såfremt man ønsker at komme under fællespulje-ordningen, herefter må man i givet fald køre sig egen sag direkte overfor skadevolder.

Vi forventer ikke pt, at de enkelte kaskoforsikringer kommer i anvendelse, men dette vil blive afklaret senere.

Udbedring af skaderne forventes gennemført i løbet af vinteren, og der er mellem parterne enighed om, at der forinden skal være en klar arbejdsbeskrivelse omfattende såvel selve afrensningen som den efterfølgende forsegling.

Vi vil i den forbindelse fra HSH’s side være særlig opmærksom på, at der udføres en faglig korrekt behandling, idet der fra flere sider er tilkendegivet, at en behandling med fx fælgrens og voksshampo ikke anses som tilfredsstillende.

Status 26.9.2014

Hej alle

En lille opfølgning på problematikken: Rust på både i Horsens Lystbådehavn

Tirsdag den 30.9.2014 skal Svend Smedegaard, Carl-Erik Carlsen, vores advokat, repræsentanter fra de øvrige klubber og jeg have et møde med; Horsens Kommune, Havne udviklingschefen, Havnechefen, Specialkonsulent samt fra STENA, regionsdirektør og STENAs forsikringsselskab.

Derfor vil jeg gerne at I tjekker, om jeres data er korrekte i vedhæftede fil, og send rettelser til mig, også hvad der skal stå i evt. tomme felter

For at være “klædt” yderligere på den 30.9.14 ønsker jeg nogle supplerende oplysninger.

Har du/I kaskoforsikring på båden?
Hvis JA, hvilket forsikringsselskab
Forsikringsnummer
Hvor stor er selvrisikoen?
Båden vurderede pris?
Hvor plejer båden at stå om vinteren?

Hvis I har opdaget yderligere rust skader end tidligere oplyst, så
skriv det her. Dem der endnu ikke har taget billeder af skaderne på båden, opfordres hermed til at gøre det.

Vi håber at vi umiddelbart efter mødet, kan melde tilbage med et positivt resultat.

Status 12.9.2014 22.35

Vi har i dag på foranledning af Horsens kommune haft møde med Teknisk Forvaltning, Juridisk afdeling, Miljøafdelingen, Havneudviklingschefen og Horsens Havn, og den helt klare melding herfra var, at den nuværende situation med rustnedfald er uacceptabel, og der vil ske en betydelig opstramning, således at der dels findes en løsning på det aktuelle problem med afrensning af de ramte både dels sikres, at der ikke sker gentagelser.

Horsens Kommune arbejder på højtryk med en løsning, hvor kommunen tager hånd om afrensningen, således at alle uanset kasko eller ej får deres både rengjort m.v. (uden beregning) i løbet af vinteren (der er skønsmæssigt tale om 100-125 både).

Horsens kommune går således ind i sagen og tager “slagsmålet” med Stena’s forsikringsselskab, således at man ikke som sejler i Horsens selv skal tage kampen op.

Vi fra bestyrelsen bakker til fulde op om denne fremgangsmåde, og kan kun opfordre til, at alle der mener, at deres både er ramt af rustnedfald, melder dette til formanden (husk at angive fuldstændig navn og adresse, mailadresse og bådplads), således at vi kan få en samlet registrering.

Den enkelte båd vil efterfølgende blive besigtiget med henblik på konstatering af omfanget.

Indberetningerne foretages således klubvis, så medlemmer af HBH, HMK m.fl. skal melde tilbage til egen formand.

Horsens Kommunes initiativ er et tilbud, så hvis man hellere selv vil tage kampen op er man selvfølgelig fri til dette, i givet fald skal man rette henvendelse til eget forsikringsselskab og få skaden takseret, og derfra lade forsikringsselskabet køre regeres (hvis de vil).

Såfremt man måtte vælge af køre solo, vil det være hele vejen dvs. kommunen dækker ikke efterfølgende et tab fx. i form af selvrisiko.
Status 8.9.2014 19.50:

Stena’s forsikringselskab IF er nu, som det fremgår af vedhæftede skrivelse vendt tilbage via deres samarbejdspartner Crawford.

Stena har samarbejdet i hele forløbet, og i de indledende drøftelser og besigtigelser med forsikringsselskabet var der også vilje til at få problemet løst, men som det fremgår af nedenstående skrivelse har sagen nu desværre taget en uheldig drejning.

Crawford/IF oplyste onsdag den 3/9, at den enkelte bådejer skulle anmelde skaderne til eget forsikringsselskab, som så kunne gøre regres mod IF.

Såfremt IF afviser et sådant modkrav vil den enkelte komme til at hænge på selvrisikoen, hvilket jo er helt uacceptabelt ,  idet IF ikke som forudsat af HSH har villet forhåndsanerkende erstatningsansvaret.

Vi anbefaler, at man melder sagen til eget forsikringsselskab og får skaderne takseret – men venter med at få udført arbejdet, indtil der foreligger en afklaring forsikringsselskaberne imellem (medmindre man vil risikere at betale af egen lomme).

Vi har samtidig efterlyst, hvorledes medlemmer der ikke er kaskoforsikret skal forholde sig – det svar mangler vi stadig.
Se brevet her

Status 5.9.2014 – 17.45

Vi har, som lovet, desværre ikke modtaget noget fra STENA dags dato.

Procedureskrivelsen ligger til godkendelse ved STENAs hovedkontor i Sverige. Så selv om vi har rykket er der ikke kommet noget.

Så snart der kommer noget vil Det blive lagt på hjemesiden, og I vil blive informeret.

Status 3.9.2014 – 22.00

Hej alle

Vi har d.d. haft besøg af STENAs forsikringsselskab, Crawford ved en taksator Carsten Nissen. Han har lovet at melde tilbage skriftlig, til HSH, hvordan vi skal forholde os i forhold til Jernstøv på bådene. Denne skrivelse er lovet senest fredag den 5.9.2014.

Umiddelbart herefter vil proceduren blive lagt på sejlklubbens hjemmeside, under “Jernstøv på havnen”. Jeg videresender desuden til jer.

Hvis I har kendskab til flere der har problemer med jernstøv, så bed dem om, at indrapportere efter proceduren, der har 2 step

 

  1. send mail til miljoe@horsens.dk, med formand@horsens-sejlklub.dk som cc.

Her skal fremgå oplysninger om problemet, navn adresse og pladsnummer

  1. herefter følges den procedure der vil fremgå efter fredag om forsikringsanmeldelsen.

 

Med Venlig Hilsen

Bjarne Hansen

Formand Horsens sejlklub

Status 28.8.2014

Atter har der været jernstøv på havnen.

Horsens Sejlklub har sat sagen igang, først med teknik og miljø, Horsens Kommune, herefter en snak med Horsens havn, Peter Larsen, og siden hen med Filial leder Ulf W. Kruse fra firmaet Stena.

Stena erkender at de har håndteret jern i slutningen af uge 34, og hvor der er set støv over muren i sydlig vind.

Så Stena har erkendt at støvet kommer fra dem. Først har vi i samarbejde med Stena forsøgt at vaske Escape, som ligger på den Krumme, uden held. I dag fredag den 29.8.2014 har Stena, sammen med en kvalificeret person forsøgt at fjerne ruststøvet med forskellige kemikalier, også uden resultat. Aftalen er nu, at Stena vender tilbage forhåbentlig tirsdag den 2.9.2014, med et endeligt bud på, hvordan jernstøvet fjernet.

Efter min overbevisning er “den Krumme” midt i området med nedfald. jeg vuderer problemet til at være over 100 både. Jeg opfordrer jer alle til at undersøge jeres både, og hvis der er rust nedfald så send mail til: miljoe@horsens.dk  og formand@horsens-sejlklub.dk  som cc.

Bjarne Hansen
formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg med

Vores partnere

Bliv partner

 

 

 

Skriv til os